Otevírací doba prodejny: Po-Pá 6:30-18:00 / PIZZA OBJEDNÁVKY 10:30-14:00 / So-Ne: ZAVŘENO
OBJEDNÁVKY +420 606 602 999‬

INTERNETOVÝ OBCHOD WWW.LUNICEK.CZ A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek http://www.lunicek.cz nebo telefonické linky +420 606 602 999. Tyto podmínky jsou účinné od 1.3.2018.

Označení stran

Prodávající a provozovatel pro oblast Černilov a blízké okolí: Luníček s.r.o., se sídlem Černilov 237, 503 43 Černilov, IČ 06539416, DIČ CZ06539406, C 40419 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové zapsaná 23.10.2017, další kontaktní údaje info@lunicek.cz  V případě, že se podmínky vztahují na prodávajícího (provozovatel), je v podmínkách označen jako Pekárna Luníček.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (potraviny a nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod http://www.lunicek.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Pekárnou Luníček nebo s ní jinak jedná. Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Pekárna Luníček nebo kupující.

Obecné informace

 • Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách http://www.lunicek.cz a zároveň toto zboží jde vložit do košíku, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 • Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH. Při existenci dvojí ceny u stejného produktu je platná vždy vyšší sazba pokud prodávající neurčí jinak.
 • Smlouvu je možno uzavřít telefonicky – telefonické číslo pro objednávky je +420 606 094 222, nebo lze smlouvu uzavřít s použitím elektronických prostředků. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků (formulář na internetových stránkách http://www.lunicek.cz) bude u Pekárny Luníček uložena pouze po dobu nutnou pro vyřízení objednávky, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro Pekárnu Luníček nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 • Pekárna Luníček si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Pekárna Luníček si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).
 • Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.
 • Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 • Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 • Přijetím objednávky ze strany Pekárny Luníček je telefonické odsouhlasení v případě telefonické objednávky. V případě objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany Pekárny Luníček za přijatou, pokud Pekárna Luníček nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany Pekárny Luníček ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem Pekárny Luníček. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je Pekárna Luníček oprávněna objednávku zrušit (stornovat).
 • Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovnách Pekárny Luníček nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách. Obecné informace k dopravě a platbě
 • Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 • Nepřevezme-li kupující zboží a Pekárně Luníček vzniknou z tohoto důvodu náklady, je Pekárna Luníček oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, bude-li o to požádán a do doby potvrzení převzetí není Pekárna Luníček povinna zboží předat.
 • Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 • Způsoby platby: platba platební kartou při objednávce skrze platební bránu, platba platební kartou při předání, platba hotově při předání. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 • V případě platby v hotovosti při způsobu dodání kurýrní službou (náš rozvoz) je nutno platbu vyšší bankovkou než je 2000,-Kč nahlásit při objednávání. Platbu kartou je třeba nahlásit při objednávání.
 • Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Pekárně Luníček souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům.
 • Způsoby dodání: kurýrní službou (náš rozvoz) – pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma, osobní odběr.
 • Doba rozvozu:
  Černilov a okolí : Po-Čt: 11:00 – 18:00; Pá: 11:00 – 19:00
 • Standartní doba dodání je do 60 minut od uskutečnění objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu porušit z jakýchkoli provozních důvodů.
 • Náklady na dodání:
  Osobní odběr 0 Kč.
  Kurýrní služba (náš rozvoz) dle aktuální sazby – pro využití kurýrní služby je nutná minimální výše objednávky dle daného pásma. (při objednávce mimo naše pásmo rozvozu se sjednává individuální výše sazby za rozvoz)
 • Místa pro osobní odběr
  Pekárna Luníček, Černilov 237, 503 43 Černilov

Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 • Výskyt vady je kupující povinen oznámit Pekárně Luníček neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.
 • Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Pekárna Luníček je oprávněna rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.
 • Potraviny jsou určeny pro okamžitou konzumaci. U baleného zboží v originálním obalu (zejména nápoje) je uvedena doba minimální trvanlivosti na obalu zboží.
 • Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Pekárně Luníček, co ještě vrátit může, a dá Pekárně Luníček náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • Pekárna Luníček odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).
 • V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí Pekárna Luníček.
 • Reklamaci vyřídí Pekárna Luníček neprodleně. O průběhu reklamace Pekárna Luníček kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady pokrmu).
 • Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně, odkud bylo zboží dovezeno (uvedeno na účtence). Provozovna: Pekárna Luníček Černilov 237, 503 43 Černilov
 • Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by Pekárna Luníček již při uzavření kupní smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).
  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  odstranění vady dodáním nové věci
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  odstoupení kupujícího od smlouvy
  Pokud kupující nesdělí Pekárně Luníček výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady Pekárně Luníček, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu Pekárny Luníček, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.
 • Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy) Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  odstranění vady
  přiměřená sleva z kupní ceny
  Neodstraní-li Pekárna Luníček vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.
 • § 14 Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
 • (1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

  (2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. Pekárně Luníček). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí

Právě máme zavřeno z důvodu přerušení dodávky el. proudu. Přejeme všem krásné pondělí. Těšíme se na Vás opět zítra. Pekárna Luníček Zavřít upozornění

Právě máme zavřeno z důvodu přerušení dodávky el. proudu. Přejeme všem krásné pondělí. Těšíme se na Vás opět zítra. Pekárna Luníček